+995 599 958101

ზოგადი ინგლისური და ქემბრიჯის საერთაშორისო სერტიფიკატი Cambridge ESOL Certificate

ზოგადი ინგლისური ენის პროგრმა (General English) მოიცავს სწავლების ხუთ ძირითად ასპექტს: წერა, კითხვა, მოსმენა, საუბარი და გრამატიკა. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა გამოთქმას, ლექსიკას, კორესპონდენციას.  საგაკვეთილო პროცესი წარიმართება მაღალკვალიფიციური და გამოცდილი პედაგოგების მიერ სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების გამოყენებით, რაც ხელს უწყობს ენის მარტივად და სასიამოვნოდ ათვისებას. ყველა მსმენელი აქტიურად არის ჩართული როგორც ინდივიდუალურ, ასევე ჯგუფურ აქტოვობებში. 

სტუდენტების დონე განისაზღვრება მისაღები ტესტის საფუძველზე სხვადასხვა დონის ჯგუფში: beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate and advanced.

პროგრამა ითვალისწინებს Arrow Club-ის და ქემბრიჯის საერთაშორისო სერტიფიკატების (ESOL Certificate) მოპოვებას. 

მსმენელების რაოდენობა ჯგუფში:  6
გაკვეთილების რაოდენობა: 12 საათი (თვეში)
სწავლის საფასური თვეში:   

  • beginner, elementary - 110 ლარი
  • pre-intermediate (KET) - 120 ლარი
  • intermediate (PET) - 140 ლარი
  • upper-intermediate (FCE) – 180 ლარი
  • advanced (CAE) – 230 ლარი

პროგრამის ასარჩევად გთხოვთ შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა